Dotace na chodníky a cyklostezky (SFDI)

5. května 2023 | Veřejný sektor

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) opět rozděluje dotace na chodníky a cyklostezky. Výzva bude zveřejněna na konci února 2023. Příjem žádostí  potrvá do června 2023. Výzva je zaměřena pro projekty, které budou fyzicky realizovány v roce 2023 a 2024.

Oprávněnými žadateli jsou města a obce.

CO LZE Z DOTACE NA CHODNÍKY A CYKLOSTEZKY HRADIT

1. Výstavbu nových či rekonstrukci stávajících chodníků podél silnic I. až III. třídy a místních komunikací I. až III. třídy.

Současně s výstavbou či rekonstrukcí chodníku lze realizovat tato opatření:

  • Výstavbu a rekonstrukci přechodů pro chodce, míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, včetně nasvětlení přechodů pro chodce.
  • Bezbariérové úpravy nástupišť hromadné dopravy.
  • Autobusové zálivy
  • Z dotace lze rovněž hradit úpravu vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu v obou směrech pomocí dopravního ostrůvku, fyzického zúžení komunikace apod.).

2. Výstavbu nových či rekonstrukci stávajících stezek pro cyklisty (včetně smíšených stezek pro cyklisty a chodce).

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Z žádosti o dotaci nelze hradit veřejné osvětlení (kromě nasvětlení přechodu pro chodce), odpočívací plochy (lavičky, mapy, odpadkové koše a mobiliář obecně), přeložky inženýrských sítí (pouze přeložky, které jsou přímo vyvolány stavbou a leží v trase stavby), dešťová a splašková kanalizace (s výjimkou kanalizačních vpustí, šachet a přípojek sloužících k odvodu vod z tělesa stavby), sjezdy nebo nájezdy sousedních nemovitostí.

Je třeba již v době žádosti o dotaci mít k dispozici stavební povolení s nabytím právní moci.

Celková situace stavby v projektové dokumentaci, se zákresem bezbariérového užívání, musí být v měřítku 1:250.

Tato dotace je velice komplexní a proto doporučujeme Váš záměr s námi prokonzultovat.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Stavební povolení s nabytím právní moci

Z

Projektovou dokumentaci

Výše dotace

  • Obce 85% 85%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!