Dotace na kanalizace a vodovody

12. února 2017 | Veřejný sektor

V září roku 2017 vyhlásí Operační program Životní prostředí dotace na kanalizace a vodovody. Dotace budou poskytovány také na výstavbu, modernizaci či intenzifikaci čistíren odpadních vod. Ve výzvě na kanalizace a ČOV budou pro žadatele k dispozici zhruba 2,4 mld. Kč. Další výzva naopak podpoří výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, ale i výstavbu a modernizaci úpraven vody. V této výzvě se mezi žadatele rozděli zhruba 1,45 mld. Kč.

Oprávněnými žadateli jsou města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo společnosti vlastněné z více jak 50 % obcemi či městy.

CO LZE Z DOTACE NA KANALIZACE A VODOVODY HRADIT

  • výstavbu kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci nebo výstavba kanalizace za předpokladu že současně dojde k související výstavbě, modernizaci či intenzifikaci  čistírny odpadních vod
  • samostatnou výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod
  • eutrofizaci povrchových vod
  • výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody
  • výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Podporována je pouze oddílná kanalizace.

Na oba projekty z OPŽP je maximální dotace způsobilých výdajů 85 %. Vzhledem k tomu, že kanalizace i vodovod budou generovat příjmy, je nutné tyto příjmy v žádosti o dotaci zohlednit a odečíst je od celkové dotace. Celková dotace tak bude o něco nižší než deklarovaných 85 %.

Projektům zaměřeným na kanalizace a ČOV se přidělují body dle nákladovosti, přičemž eliminačním kritériem je nákladovost kanalizace v přepočtu na jednoho ekvivalentního obyvatele (EO). Kanalizace v přepočtu na jednoho EO nesmí být dražší jak 90 tis. Kč bez DPH.

Do počtu EO, kteří se budou na kanalizaci napojovat, lze započítat pouze trvale bydlící obyvatele. Nelze zahrnout rekreační objekty jako jsou chaty apod.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Územní rozhodnutí

Z

Žádost o stavební povolení

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Průzkum trhu

Výše dotace

  • Obce 85% 85%
  • Dobrovolné svazky obcí 85% 85%
  • Společnosti vlastněné obcemi 85% 85%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!