Dotace na zateplení bytových domů v roce 2019

15. února 2019 | Soukromý sektor

Majitelé bytových domů mohou získat dotace na zateplení a další energetické úspory ve výši 30 nebo 40 %. O nové dotace na zateplení bytových domů je možné žádat až do 29.11.2019. Pro žadatele je ve výzvě připraveno zhruba 2,5 mld. Kč. Šance dotaci obdržet jsou proto obrovské. Zásadním faktorem však bude kvalitně připravená žádost o dotaci.

Oprávněnými žadateli jsou následující vlastníci bytových domů: společenství vlastníků, bytová družstva, obce, právnické osoby (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, neziskové organizace) a fyzické osoby podnikající. Fyzickou osobou podnikající je osoba samostatně výdělečně činná nebo fyzická osoba, která bytové prostory pronajímá. Fyzické osoby nepodnikající o dotaci žádat nemohou.

CO LZE Z DOTACE NA ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ HRADIT

Z výzvy IROPu lze hradit výdaje spojené s energetickými úsporami bytového domu, respektive se snížením jeho energetické náročnosti.

Dotaci lze použít na zateplení obálky budovy, do čehož spadají obvodové stěny, strop, podlahy a střecha. Rovněž lze vyměnit okna a dveře. Do způsobilých výdajů dotace na zateplení bytových domů spadá také výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

Dotaci ve výši 40 % dostanou ty projektové záměry, které dosáhnou úspory celkové dodané energie v minimální výši 40 % a zároveň dojde k dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší a zároveň dojde ke splnění požadavků nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Ostatní projekty získají podporu ve výši 30 %, přičemž je potřeba splnit různé parametry norem a vyhlášek.

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Oprávněnými žadateli jsou pouze bytové domy. Bytový dům musí mít minimálně 4 bytové jednotky a v katastru nemovitostí musí být veden jako bytový dům. Rodinné domy jsou ze žádostí o dotaci vyloučeny.

Projektová dokumentace musí být odevzdána v elektronickém formátu, včetně výkresů a stavebního rozpočtu.

Nepodceňte zpracovatele energetického hodnocení budovy. Hodnocení musí být zpracováno v souladu s vyhláškou a musí v něm být uveden rozsah prováděných opatření a technické údaje vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy, včetně několika výpočtů. Spojte se s námi a my dáme Vašemu energetickému specialistovi instrukce tak, aby zpracoval energetické hodnocení v souladu s podmínkami dotace.

Náklady, které nejsou přímo spojeny s dosažením vyšší úrovně energetické účinnosti nelze z dotace proplatit. Jedná se například o sušáky, antény, okapové chodníky, elektroinstalace, zemní práce nesouvisející se zateplením obvodových konstrukcí, sítě proti hmyzu, malby, zasklívání lodžií, apod.

Žádost musí obsahovat

Z

Podklady pro hodnocení

Z

Žádost o stavební povolení

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Energetické hodnocení budovy

Z

Průzkum trhu

Výše dotace

  • Úspora energie 20-40 % 30% 30%
  • Úspora energie nad 40 % 40% 40%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.
Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!