Dotace pro základní školy 2022

20. května 2022 | Veřejný sektor

Integrovaný regionální operační program započne již v červnu 2022 rozdělovat dotace pro základní školy.

Oprávněnými žadateli jsou města, obce a veřejné i soukromé školy.

CO LZE Z DOTACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY HRADIT

Lze rekonstruovat staré učebny, případně pořídit nové stavby, přístavby, vestavby či nastavby budov sloužícím základnímu vzdělávání. Avšak vždy pouze ve vazbě na tzv. klíčové kompetence.

Podporovanými klíčovými kompetencemi jsou oblasti RVP (Rámcového vzdělávacího programu):

  • Jazyk a jazyková komunikace (cizí jazyk),
  • Člověk a jeho svět,
  • Matematika a její aplikace,
  • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
  • Člověk a svět práce,
  • Enviromentální výchova.
  • Bezbariérovost
  • Internetová konektivita

Příklady z realizace

Rekonstruované nebo nové učebny lze z dotace pro základní školy vybavit nábytkem a výukovými pomůckami. Například technickým vybavením laboratoří, dílen či specializovaných učeben.


Z dotace lze rovněž hradit stavební úpravy, které zvýši bezbariérovou dostupnost školy.

Je možné také zlepšit vnitřní síťovou konektivitu školy a připojení k internetu. Konektivita bude nově samostatnou aktivitou a bude ji možné realizovat samostatně, bez nutnosti budovat bezbariérovost či odborné učebny.


Příklad projektu: půdní vestavba, ve které nově vzniknou chemicko-fyzikální laboratoře. V takovém případě bude dotace poskytnuta na stavební práce spojené s realizací vestavby, nákup nábytku, výukových pomůcek, kompenzačních pomůcek pro hendikepované studenty a výtah nebo schodolez pro bezbariérovou dostupnost.

na co si dát pozor

Aby mohl být projekt podpořen, musí být škola již v době podání žádosti o dotaci bezbariérová, nebo musí dojít realizací projektu k doplnění její bezbariérovosti. Bezbariérovostí se rozumí bezbariérová dostupnost budovy školy, toalety a hlavně učebny, která je hlavním cílem projektu. Hendikepovaný student musí být schopen využívat služby školy a účastnit se výuky tak, jako jakýkoliv jiný žák.

Pamatujte, že z dotace pro základní školy není možné podpořit běžné rekonstrukce školy bez vazby na klíčové kompetence, jako je například oprava střechy, výměna oken, zateplení a podobně. Na energetické úspory jsou poskytovány dotace z jiného operačního programu. Cílem této výzvy není běžná finanční podpora škol, nýbrž zvýšení kompetencí žáků. Podporovány tak budou pouze projekty, které řeší výše popsané klíčové kompetence.

Zásadním předpokladem pro to, aby mohl být projekt z dotace podpořen je jeho vazba na Místní akční plán. Podpořeny mohou být pouze ty projektové záměry, které ředitel školy nebo jiný odpovědný pracovník uvedl do seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP příslušeného Místního akčního plánu (MAP). V případě, že Váš záměr v MAP není uveden, kontaktujte odpovědnou osobu (zpravidla Místní akční skupinu) a požádejte ji o doplnění do seznamu projektových záměrů. Bez tohoto kroku není možné dotaci získat.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Položkový rozpočet stavby

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Vazbu na Místní akční plán (MAP)

Z

Průzkum trhu na nákup pomůcek

Výše dotace

  • Obce 85% 85%
  • Školy 85% 85%

%

Naše úspěšnost

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

PORAĎTE SE S NÁMI ZDARMA O SVÉM PROJEKTU

Zeptejte se pomocí emailu na možnosti čerpání dotací.

Dohodněte si s námi schůzku. Rádi se u Vás zastavíme.

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!