Dotace z OPŽP 2021-2027

29. května 2022 | Veřejný sektor

V polovině roku 2022 spustí OPŽP nové výzvy v rámci programového období 2021 – 2027. Velká část prostředků bude určena na dotace pro obce, dotace pro města. Dále bude možné čerpat dotace pro neziskové organizace, dotace pro církve, dotace pro zdravotnictví, dotace pro školy a v neposlední řadě dotace pro mateřské školy. První výzvy jsou očekávány v červenci a bude se jednat o následující oblasti:

energetické úspory

Snížení energetické náročnosti – energetické úspory na nemovitostech ve vlastnictví veřejných subjektů. Zateplení, fotovoltaika, tepelná čerpadla a další aktivity. Obecní budovy, školy, úřady, sociální služby.

Výstavba nových veřejných budov – dotace na výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pasivní či plusové budovy.

Obnovitelné zdroje – dotace na samostatné prvky obnovitelných zdrojů pro veřejné subjekty. Fotovoltaika, tepelná čerpadla a jiné aktivity.

Protipovodňová opatření

Tlumivý rozliv povodní v nivách – např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření tůní.

Přírodě blízká opatření – zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta, tvorba mokřin a tůní apod.

Povodňové parky – vytváření povodňových parků, včetně výkupu potřebných pozemků.

Ochranné nádrže – budování i rekonstrukce suchých nádrží, poldrů a retenčních nádrží.

Bezpečnostní přelivy – úprava přelivů na stávajících nádržích, včetně úpravy hráze, odstraňování sedimentů apod.

Eliminace vodních děl – eliminace děl, která ztratila svůj účel a působí jako nevhodné povodňové překážky.

Nakládání s vodou

ČOV a Kanalizace – dobudování a výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací. Výstavba centralizovaných i decentralizovaných ČOV.

Voda – výstavba i dostavba vodovodů, výstavba, intenzifikace nebo revitalizace vodních zdrojů, výstavba či intenzifikace úpraven pitné vody.

Odpadové hospodářství

Sběrné dvory – výstavba a rekonstrukce sběrných dvorů

Materiálové využití odpadů – pořízení technologií na recyklaci plastů apod.

Energetické využití odpadů – budování bioplynových stanic

Sanace

Průzkumy – dotace na průzkum rozsahu znečistění horninového prostředí a rizik s ním spojených

Odstranění kontaminace – odstranění rizik ohrožujících lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy. Rekultivace skládek

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Položkový rozpočet stavby

Z

Projektovou dokumentaci

Výše dotace

  • Obce 85% 85%
  • Školy 85% 85%
  • Zdravotnictví 85% 85%
  • Neziskové organizace 85% 85%
  • Církve 85% 85%

%

Naše úspěšnost

PORAĎTE SE S NÁMI ZDARMA O SVÉM PROJEKTU

Zeptejte se pomocí emailu na možnosti čerpání dotací.

Dohodněte si s námi schůzku. Rádi se u Vás zastavíme.

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!