Cestovní ruch

3. listopadu 2023 | Veřejný sektor

V březnu 2024 bude zahájen příjem žádostí o dotaci na podporu cestovního ruchu

Dotace je poskytována ve výši 60 %. Oprávněnými žadateli jsou obce, neziskové organizace i církve.

Maximální výše způsobilých výdajů je omezena na 10 milionů Kč. Minimální výše projektu jsou 2 mil. Kč.

O dotaci je možné žádat od 14.3.2024 do 10.9.2024.

Na co je dotace poskytována?

Dotace je poskytována na budováni veřejné infrastruktury cestovního ruchu:

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů) s preferencí integrovaných řešení;
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě
 • značení;
 • naučné stezky;
 • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů
 • měst a obcí;
 • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;
 • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu;
 • parkoviště u atraktivit cestovního ruchu

zásadní podmínky

Ve výzvě nebudou podporovány podnikatelské aktivity. Dále nebudou podporovány aktivity zaměřené na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci rozhleden, lanovek, vleků, pláží, aquaparků, bazénů, umělých koupališť, golfových hřišť, skate parků, pump tracků, lanových center, půjčoven sportovních potřeb, ubytovacích a stravovacích zařízení, nákup vozidel. Dále nebudou podporovány parkovací domy.

Projekty v této výzvě mohou být realizovány i ve zvláště chráněných územích (dále také „ZCHÚ“) za podmínky, že výstupy projektu, zejména naučné stezky a informační panely, budou pouze doplňkově zaměřeny na interpretaci daného území s přírodními fenomény nebo na předmět ochrany daných území. Při přípravě projektu doporučujeme průběžně komunikovat záměr s příslušným regionálním pracovištěm Správy CHKO, Správou NP nebo s příslušným krajským úřadem.

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu, tedy odpočívadla, sociální zařízení a parkoviště musí být v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit cestovního ruchu, tj. do 1000 m po přístupové komunikaci.

Parkoviště. Venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání. Je podporováno budování parkovišť u atraktivit cestovního ruchu. Parkoviště u destinace cestovního ruchu musí být realizováno v obci do 40 000 obyvatel a navázáno na existující nebo novou značenou turistickou trasu/naučnou stezku. Vybudování parkoviště je možné pouze tam, kde stávající kapacity prokazatelně nestačí pojmout dosahovanou návštěvnost, nebo jsou nevyhovující (provizorní, nezpevněné, neoznačené, hrozí nebezpečí z hlediska silničního provozu). Parkoviště může být zpoplatněno (příjmy jsou určeny na krytí nákladů spojených s provozem parkoviště). Parkoviště musí být umístěno do 1 000 m od tras a atraktivit po přístupové komunikaci.

Žádost musí obsahovat

Z

Studie proveditelnosti

Z

Projektová dokumentace

Z

Položkový rozpočet

Z

Žádost o stavební povolení

Z

Vyjádření orgánu ochrany přírody/povodí

Výše dotace

 • Obce 60% 60%
 • Neziskové organizace 60% 60%
 • Církve 60% 60%

%

Naše úspěšnost

PORAĎTE SE S NÁMI ZDARMA O SVÉM PROJEKTU

Zeptejte se pomocí emailu na možnosti čerpání dotací.

Dohodněte si s námi schůzku. Rádi se u Vás zastavíme.

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!