Dotace na pobytové sociální služby 2024

12. července 2023 | Veřejný sektor

Od 21.7.2023 přijímá Ministerstvo práce a sociálních věcí žádosti o dotaci na modernizaci a rozvoj pobytových služeb sociální péče. Příjem žádostí potrvá až do 22.7.2024 a k dispozici je velmi štedrá alokace ve výši 2,5 mld. Kč.

Dotace je poskytována ve výši 100 % způsobilých výdajů projektu, minimálně však 5 mil. Kč, maximálně 80 mil. Kč.

Oprávněnými žadateli jsou obce, neziskové organizace či církve.

Dotaci lze poskytnout také na projekty, které jsou již dokončené a zkolaudované, nicméně nebyly dokončeny dříve před 1.2.2020.

Podporovány jsou pouze:

 • Odlehčovací služby – pouze v pobytové formě
 • Týdenní stacionáře;
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Domovy pro seniory;
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení

CO LZE Z DOTACE NA POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY HRADIT

Stavba

 • nová výstavba, přístavby a nástavby, rekonstrukce a modernizace stávajících budov pro poskytování sociální služeb i administrativního zázemí (kanceláří), zeleň na budovách, související inženýrské sítě, demolice původního objektu, systém protipožární ochrany, systém bezpečnostních prvků (zabezpečení budovy)

Zvýšení energetické účinnosti budov

 • zateplení, výměna oken a dvěří, prvky stínění, rekuperace, zdroje tepla, fotovoltaické elektrárny, akumulační nádrže na dešťovou vodu apod.

Nákup nemovitostí

 • nákup stavby, nákup pozemku

Pořízení vybavení

 • dlouhodobý i krátkodobý hmotný a nehmotný majetek nutný pro výkon sociální služby
 • kompenzační pomůcky
 • zdravotnické prostředky
 • asistenční technologie

Služby

 • zadávací dokumentace a organizace výběrových řízení
 • studie proveditelnosti

Projektová dokumentace

 • dokumentaci pro stavební řízení, prováděcí dokumentace, posudek energetické náročnosti

Zabezpečení výstavby

technický dozor, autorský dozor, bozp…

Související výdaje

 • Úpravy venkovního prostranství (oplocení, chodníky, bezbariérový vstup do objektu…)
 • zeleň v okolí budov
 • parkovací stání v rámci areálu nezbytná pro provoz zařízení, včetně příjezdových komunikací
 • stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí
 • geodetické zaměření a geometrický plán

NA CO JE TŘEBA DÁT SI POZOR

Pokud je územní řízení a stavební povolení rozdělené, je nutné k žádosti doložit pravomocné územní rozhodnutí. Poté k žádosti stačí doložit pouze žádost o stavební povolení.

V případě společného územního a stavebního povolení je nutné doložit pravomocné společné rozhodnutí již k žádosti o dotaci.

Dotace je poskytována ve výši 100 % uznatelných nákladů, nicméně DPH je uznatelným nákladem pouze pro spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve a církevní organizace nebo nadace či nadační fondy. Obce a jiné subjekty veřejného sektoru si musí DPH uhradit z vlastních zdrojů.

Pokud je předmětem výstavba nového objektu, musí být potřeba primární energie (PED) alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Pokud je předmětem rekonstrukce stávajícího objektu, mělo by dojít k 30 % úspoře primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v porovnání se stavem před rekonstrukcí. V případě, že k takové úspoře nedochází, musí se žadatel pokusit o jiná, dílčí opatření, zaměřená na snížení energetické náročnosti objektu.

Očekává se instalace fotovoltaické elektrárny na střeše budovy,nebo solárně-termického kolektoru, nebo tepelného čerpadla, nebo využití energie z biomasy, nebo adaptační opatření – např. zelená střecha, případně kombinace všech uvedených opatření.

Projekty ukončené před podáním žádosti o podporu mohou být podpořeny pouze pod byla smlouva s dodavatelem uzavřena po 1.2.2020 a DUZP na účetních dokladech je po 1.2.2020.

Výzva má mnoho specifik. Doporučujeme proto sjednat si s námi online schůzku a důkladně prozkoumat varianty projektu.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

 
Z

Stavební povolení s nabytím právní moci

 
Z

Projektovou dokumentaci

 
Z

Položkový rozpočet

 
Z

Energetický posudek

 

Výše dotace

 • Obec 100% 100%
 • Spolek 100% 100%
 • Obecně prospěšná společnost 100% 100%
 • Ústav 100% 100%
 • Nadace 100% 100%
 • Církev 100% 100%

Kontaktujte nás ještě dnes

Žádosti je vhodné připravovat s dostatečným předstihem.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!