Dotace pro SVČ a ZUŠ v roce 2024

30. října 2023 | Veřejný sektor

Integrovaný regionální operační program započne již v dubnu 2024 rozdělovat dotace pro střediska volného času a dotace pro základní umělecké školy.

Oprávněnými žadateli jsou obce, školy a kraje.

CO LZE Z DOTACE PRO sVČ A ZUŠ HRADIT

Lze rekonstruovat staré učebny, případně pořídit nové stavby, přístavby, vestavby či nastavby budov sloužících vzdělávání. Avšak vždy pouze ve vazbě na tzv. klíčové kompetence. Z dotace lze hradit doplnění bezbariérovosti školy a také zlepšení internetové konektivity a vnitřní školní sítě.

Podporovanými klíčovými kompetencemi jsou následující oblasti vzdělávání:

  • Cizí jazyk
  • Přírodní vědy
  • Technické a řemeslné obory
  • Práce s digitálními technologie

Příklady z realizace

Rekonstruované nebo nové učebny lze z dotace pro střediska volného času a základní umělecké školy vybavit nábytkem a výukovými pomůckami. Například technickým vybavením laboratoří, dílen či specializovaných učeben.

Z dotace lze rovněž hradit stavební úpravy, které zvýši bezbariérovou dostupnost školy.

Je možné také zlepšit vnitřní síťovou konektivitu školy a připojení k internetu. Konektivita nemůže nově být samostatnou aktivitou a nebude ji možné realizovat samostatně, bez nutnosti budovat bezbariérovost či odborné učebny.

Příklad projektu: SVČ si z dotace pro střední školy může například hradit stavební úpravy a nákup vybavení spojené se zřízením nové fyzikální, chemické či biologické laboratoře.

na co si dát pozor

Aby mohl být projekt podpořen, musí být škola již v době podání žádosti o dotaci bezbariérová, nebo musí dojít realizací projektu k doplnění její bezbariérovosti. Bezbariérovostí se rozumí bezbariérová dostupnost budovy školy, toalety a hlavně učebny, která je hlavním cílem projektu. Hendikepovaný student musí být schopen využívat služby školy a účastnit se výuky tak, jako jakýkoliv jiný žák. U vybraných oborů tato podmínka neplatí.

Pamatujte, že z dotace pro střediska volného času a základní umělecké školy není možné podpořit běžné rekonstrukce školy bez vazby na klíčové kompetence, jako je například oprava střechy, výměna oken, zateplení a podobně. Na energetické úspory jsou poskytovány dotace z jiného operačního programu. Cílem této výzvy není běžná finanční podpora škol, nýbrž zvýšení kompetencí žáků. Podporovány tak budou pouze projekty, které řeší výše popsané klíčové kompetence.

Zásadním předpokladem pro to, aby mohl být projekt z dotace podpořen je jeho vazba na Krajský akční plán nebo Místní akční plán. Podpořeny mohou být pouze ty projektové záměry, které ředitel školy nebo jiný odpovědný pracovník uvedl do seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP příslušeného Krajského akčního plánu (KAP) nebo Místního akčního plánu (MAP). V případě, že Váš záměr v KAP není uveden, kontaktujte odpovědnou osobu (zpravidla kraj) a požádejte jej o doplnění do seznamu projektových záměrů. Bez tohoto kroku není možné dotaci získat.

Pokud záměr vyžaduje pouze stavební povolení, stačí k žádosti o dotaci doložit pouze žádost o vydání stavebního povolení. Pokud však projekt vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení a žadatel se rozhodne jít cestou společného povolení, je k žádosti nutné doložit pravomocné rozhodnutí.

Žádost musí obsahovat

Z

Studii proveditelnosti

Z

Položkový rozpočet stavby

Z

Projektovou dokumentaci

Z

Vazbu na Krajský akční plán (KAP) nebo MAP

Z

Průzkum trhu na nákup pomůcek

Z

Žádost o stavební povolení

Výše dotace

  • Obce 55% 55%
  • Školy 55% 55%
  • Kraje 55% 55%

%

Naše úspěšnost

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

PORAĎTE SE S NÁMI ZDARMA O SVÉM PROJEKTU

Zeptejte se pomocí emailu na možnosti čerpání dotací.

Dohodněte si s námi schůzku. Rádi se u Vás zastavíme.

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!