Dotace na chodníky a cyklostezky ze SFDI (2024)

15. února 2024 | Veřejný sektor

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) opět rozděluje dotace na chodníky a cyklostezky. Výzva bude zveřejněna v dubnu 2024. Příjem žádostí potrvá do června nebo července 2024. Výzva je zaměřena pro projekty, které budou fyzicky realizovány v roce 2024 a 2025.

SFDI tyto dotace poskytuje tradičně každý rok. Jejich cílem je buď výstavba nových cyklostezek, které svádí nemotorovou dopravu z frekventovaných komunikací, nebo výstavba a rekonstrukce chodníků, přechodů pro chodce, autobusových zálivů a dalších bezpečnostních opatření realizovaných podél silnic I., II. nebo III. třídy.

Velmi často se setkáváme s tím, že obce a města o tuto dotaci žádají, pokud kraj či jiný vlastník frekventované komunikace provádí současně rekonstrukci silničního tahu. Obce si pak z dotace rekonstruují přilehlé komunikace ve svém vlastnictví. Rekonstrukce silnice však není podmínkou dotace a je možné realizovat projekt i bez vazby na rekonstrukci silničního tahu.

Dotace je obcím poskytována ve výši až 85 %.

Na co je dotace poskytována?

Výstavbu nových či rekonstrukci stávajících chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. až III. třídy. Současně s výstavbou či rekonstrukcí chodníku lze realizovat tato opatření:

  • Výstavbu a rekonstrukci přechodů pro chodce, míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, včetně nasvětlení přechodů pro chodce;
  • Bezbariérové úpravy nástupišť hromadné dopravy;
  • Autobusové zálivy;
  • Z dotace lze rovněž hradit úpravu vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu v obou směrech pomocí dopravního ostrůvku, fyzického zúžení komunikace apod.).

Výstavbu nových či rekonstrukci stávajících stezek pro cyklisty (včetně smíšených stezek pro cyklisty a

zásadní podmínky

Již k žádosti o dotaci je nutné doložit pravomocné stavební povolení.

Z žádosti o dotaci nelze hradit veřejné osvětlení (kromě nasvětlení přechodu pro chodce), odpočívací plochy (lavičky, mapy, odpadkové koše a mobiliář obecně), přeložky inženýrských sítí (pouze přeložky, které jsou přímo vyvolány stavbou a leží v trase stavby), dešťová a splašková kanalizace (s výjimkou kanalizačních vpustí, šachet a přípojek sloužících k odvodu vod z tělesa stavby), sjezdy nebo nájezdy sousedních nemovitostí.

K žádosti se dokládá celková situace stavby v projektové dokumentaci, se zákresem bezbariérového užívání v měřítku 1:250.

Položkový rozpočet stavebních prací je nutné podrobně rozdělit na uznatelné a neuznatelné náklady.

SFDI klade silný důraz na soulad dokumentace s bezbariérovým užívám staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., dále vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. a příslušných ČSN.

Nedodržení těchto vyhlášek a norem vede k vyřazení projektu z hodnocení.

Rádi Vašemu projektantovi pomůžeme s odstraněním všech potenciálních vad z projektové dokumentace, které mohou udělení dotace ohrozit.

Žádost musí obsahovat

Z

Studie proveditelnosti

Z

Stavební povolení

Z

Projektová dokumentace

Z

Detailně rozdělený položkový rozpočet

Výše dotace

  • Obce a města 85% 85%

%

Naše úspěšnost

PORAĎTE SE S NÁMI ZDARMA O SVÉM PROJEKTU

Zeptejte se pomocí emailu na možnosti čerpání dotací.

Dohodněte si s námi schůzku. Rádi se u Vás zastavíme.

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!