Dotace na dostupné bydlení 2024

14. února 2024 | Soukromý sektor, Veřejný sektor

Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásí v září 2024 výzvu na podporu dostupného bydlení. O podporu mohou žádat nejen obce, ale i jakékoliv právnické osoby, například společnosti s ručením omezeným.

Spolu s dotací bude SFPI poskytovat i zvýhodněný úvěr a to až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů. Úroková sazba bude stanovena ve výši základní sazby EU pro ČR snížené až o 3 procentní body – aktuálně 3 % p.a. Vzhledem ke klesajícím úrokovým sazbám očekáváme výrazné snížení úroku v následujících měsících. Prakticky se tak úrok bude pohybovat mezi 1-2 %. p.a. Úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru. Splatnost je maximálně 30 let. Mimořádné splátky i předčasné splacení úvěru je bez poplatků.

Dotace je poskytována ve výši až 25 %. Za určitých podmínek (viz popsáno níže) lze dotaci navýšit až na 40 %

Oprávněnými žadateli jsou obce, církve a neziskové organizace i firmy.

O dotaci je možné žádat od 09/2024 do vyčerpání finanční alokace, která se odhaduje až na 6 mld. Kč

Na co je dotace poskytována?

Dotace na dostupné bydlení v roce 2024 je poskytována na následující aktivity:

 1. na novostavbu bytu v bytovém domě;
 2. na stavební úpravu, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě;
 3. na nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům;
 4. na stavební úpravu rodinného domu, pokud vznikne bytový dům;
 5. stavební úprava bytu;
 6. na pořízení bytu koupí nebo vydražením ve veřejné dražbě nebo dražbě podle občanského soudního řádu (zde je omezen okruh možných žadatelů – pouze obce nebo NNO, které v minulosti poskytovaly 5 let sociální bydlení);
 7. u všech budov, které projdou stavební úpravou (nástavba, přístavba aj.), musí dojít ke snížení energetické náročnosti.

zásadní podmínky

V případě výstavby může žádat právnická osoba.

V případě pořízení bytu koupí nebo vydražením může žádat územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená nebo založená obcí nebo krajem, státní příspěvková organizace, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená právnická osoba a veřejně prospěšná právnická osoba (tzn. právnická osoba, jejímž posláním je přispívat k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu, a to za podmínky, že nejméně po dobu 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovala sociální bydlení).

V případě výstavby jsou uznatelné výdaje vynaložené na výstavbu bytu nebo bytového domu včetně příslušenství, bez kterého nelze tento byt nebo bytový dům užívat. Způsobilými náklady jsou i náklady na demolici, pokud je nezbytná pro výstavbu;

V případě koupě nebo vydražení provede Fond srovnání ceny sjednané v kupní smlouvě a ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku; způsobilými náklady je pak cena nižší z uvedených.

Nájem lze uzavřít pouze s osobou, která je členem domácnosti, jejíž průměrný čistý příjem nepřesahuje příjem domácností nacházejících se v osmém příjmovém decilu v daném kraji, a zároveň nemá vlastnické právo k nemovité věci ani družstevní podíl.

Modelový příjem domácností v 8. decilu v roce 2023 (pro rok 2024 bude příjem vyšší):

8. decil

Nájemní smlouvu lze alternativně uzavřít i dle níže uvedených podmínek s osobou, která:

 1. je členem domácnosti, jejíž členové dosáhli jednotlivě věku nejvýše 35 let a průměrný čistý příjem této domácnosti nepřesahuje příjem domácností nacházejících se v devátém příjmovém decilu v daném kraji, a zároveň nemá vlastnické právo k nemovité věci ani družstevní podíl nebo;
 2. vykonává profesi v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, složek integrovaného záchranného systému, zajišťování veřejné bezpečnosti nebo v oblasti výkonu veřejné správy, a zároveň nemá ve stejném kraji vlastnické právo.

Nájemní smlouva k bytu, se uzavírá na dobu určitou v délce alespoň 1 roku, nejdéle však 2 let. Při prodloužení doby nájmu, nebo dojde-li k uzavření nové nájemní smlouvy s týmž nájemcem, sjednává se doba nájmu na dobu určitou v délce 2 let.

Nájemné ve výši nákladového nájemného, výpočet bude upřesněn.

Nájemní smlouva k bytu, se uzavírá na dobu určitou v délce alespoň 1 roku, nejdéle však 2 let. Při prodloužení doby nájmu, nebo dojde-li k uzavření nové nájemní smlouvy s týmž nájemcem, sjednává se doba nájmu na dobu určitou v délce 2 let.

Pokud je žadatelem jiná právnická osoba než územní samosprávný celek, alespoň 25 % nájemních bytů bude obsazováno nájemci, které určí obec, na jejímž území se nájemní byt nachází, případně jiné instituce (PČR, nemocnice, školy apod.).

Pokud je žadatelem jiná právnická osoba než územní samosprávný celek, alespoň 25 % nájemních bytů bude obsazováno nájemci, které určí obec, na jejímž území se nájemní byt nachází, případně jiné instituce (PČR, nemocnice, školy apod.).

Výstavba musí probíhat mimo záplavová území nebo je stavba pojistitelná proti povodni a záplavě.

V případě stavební úpravy, nástavby nebo přístavby bude výstavbou dosažena a příslušnými průkazy energetické náročnosti potvrzena úspora neobnovitelné primární energie v porovnání se spotřebou neobnovitelné primární energie budovy v původním stavu před zahájením výstavby (případně v porovnání s klasifikací referenční budovy).

Dotace může být poskytnuta až do výše 25 % celkových způsobilých nákladů a může být dále navýšena o 5 procentních bodů (přičemž maximální výše dotace může dosáhnout 40 % celkových způsobilých nákladů) v případě, že:

 1. stavební úpravou nebo vznikem nástavby a přístavby, kterou bude dosažena nejméně 30% úspora neobnovitelné primární energie oproti původnímu stavu, případně v porovnání s klasifikací referenční budovy (dokládáno PENB);
 2. novostavba bude mít spotřebu neobnovitelné primární energie nejméně o 20 % nižší než referenční hodnota spotřeby neobnovitelné primární energie pro každou jednotlivou budovu v souladu s č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (dokládáno PENB);
 3. výstavba nebo koupě bytu za situace, kdy nejméně 10 % pořizovaných bytů bude vyčleněno pro bydlení domácnosti, jejíž průměrný příjem nepřesahuje příjem domácností nacházejících se v šestém příjmovém decilu, nebo pro bydlení studentů prezenčního studia veřejné vysoké školy do 26 let, současně i pro tyto nájemce platí podmínka, že nemá vlastnické právo k nemovité věci nebo družstevní podíl;
 4. výstavba nebo koupě bytu v hospodářsky a sociálně ohroženém území nebo v Karlovarském Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji;
 5. výstavba nebo koupě bytu v objektech s památkovou ochranou nebo v objektech stojících v památkových zónách.

Žádost musí obsahovat

Z

Stavební povolení

Z

Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti

Z

Projektová dokumentace

Z

Detailně rozdělený položkový rozpočet

Z

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Výše dotace

 • Základní výše dotace 25% 25%
 • Max dotace za splnění vybraných podmínek 40% 40%

Výše úvěru

 • Zvýhodněný úvěr až do výše 90% 90%

%

Naše úspěšnost

PORAĎTE SE S NÁMI ZDARMA O SVÉM PROJEKTU

Zeptejte se pomocí emailu na možnosti čerpání dotací.

Dohodněte si s námi schůzku. Rádi se u Vás zastavíme.

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!