Dotace na sociální bydlení v roce 2024

2. února 2024 | Veřejný sektor

IROP vyhlásil nové výzvy a začne poskytovat významně zajímavější dotace na sociální bydlení v roce 2024. Pro obce, neziskové organizace a církve jsou připraveny téměř 2 mld. Kč a podmínky jsou výrazně benevolentnější než u předchozích výzev. Ze strany obcí očekáváme velký zájem.

Byl odstraněn věkový limit nájemníků. Nově lze sociální byty nabídnout i seniorům, což dříve nebylo možné. Způsobilé náklady jsou výrazně zvýšeny na 68 000 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Nájemní smlouvy lze uzavírat až na 5 let. V podpořených bytech budou mít možnost bydlet lidé, kteří nevlastní nemovitost a splňují některá kritéria bytové nouze – například žijí v přeplněné domácnosti, nebo jim hrozí ztráta bydlení. Zároveň jejich příjmy nesmí přesáhnout částku, která u jednočlenných domácností zhruba odpovídá běžnému důchodu. U vícečlenných domácností jsou pak povolené příjmy vyšší.

Dotace je obcím poskytována ve výši až 85 %. Pro obce v hospodářsky silných regionech 70 %.

Dotace je neziskovým organizacím a církvím poskytována ve výši až 95 %. V hospodářsky silných regionech 80 %.

Oprávněnými žadateli jsou obce, církve a neziskové organizace.

O dotaci je možné žádat od 21.2.2024 do 21.2.2025.

K dotaci dostanete navíc 7% paušál na nepřímé výdaje, který můžete použít na úhradu našich služeb, projektanta, veřejné zakázky apod. Příklad: Při způsobilých výdajích 10 mil. Kč dostanete navíc 700 000 Kč.

Na co je dotace poskytována?

Dotace na sociální bydlení v roce 2024 je poskytována na následující aktivity:

 1. nákup objektů, domů, bytů, pozemků a nedokončených staveb;
 2. výstavba nových sociálních bytů, včetně společných prostor a souvisejících drobných staveb (ČOV, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny);
 3. rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu;
 4. nákup základního vybavení včetně nábytku (kuchyně, vestavěné skříně);
 5. zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády);
 6. zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov (FVE, čerpadla apod);
 7. demolice původního objektu v místě realizace.

zásadní podmínky

K žádosti o dotaci stačí doložit žádost o vydání stavebního povolení. Pravomocné stavební povolení je pak nutné dodat nejpozději do vydání právního aktu (tedy do 1 roku od schválení projektu ze strany poskytovatele dotace).

Nájemní byty je nutné obsadit do 4 měsíců od ukončení projektu. Nájemní smlouva lze uzavřít nejméně na 1 rok, maximálně na 5 let s možností opakovaného prodloužení, pokud nájemce i v době prodloužení plní podmínky, viz níže.

Nájem za 1m2 podlahové plochy bytu nesmí překročit 84,70 Kč. Limit se bude v průběhu let zvyšovat a nájemné je možné upravit při změně nájemníka či uzavírání nové nájemní smlouvy dle platného limitu, který stanoví MMR.

Uzavření nájemní smlouvy nesmí být podmíněno složením kauce.

Nájem lze uzavřít pouze s osobou v bytové nouzi. Osobou v bytové nouzi se zároveň rozumí osoba, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu ve vyhovujícím bydlení a nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, právo stavby, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely, který lze využít k trvalému bydlení a zároveň průměrný čistý měsíční příjem domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 6. příjmový decil. Při určování započitatelných příjmů posuzované osoby se postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, k příjmu se také připočtou veškeré příjmy z řádných dávek na bydlení, a naopak odpočítávají případné platby za exekuci/insolvenci. Dávky pěstounské péče se do celkových příjmů nezapočítávají.

Příjmy nemusí prokazovat domácnost tvořící společně posuzované osoby , kterým byla v období 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy vyplácena dávka hmotné nouze po dobu alespoň 4 kalendářních měsíců. Domácnost dokládá příjem dávek hmotné nouze potvrzením Úřadu práce ČR o vyplacené dávce.

Modelový příjem domácností:

modelové příjmy domácností

V případě, že se posuzovaná domácnost při opakovaném posouzení (po skončení trvání nájemní smlouvy) dostane přes stanovené příjmové hranice, je možné ze strany příjemce tolerovat zvýšení příslušného limitu o 0,2 násobek 6. příjmového decilu a může s danou domácností uzavřít nájemní smlouvu max. na 5 let, aby zvládla přechod do jiného bytu. Pokud by takové domácnosti před koncem prodloužené nájemní smlouvy opět klesly příjmy a splňovala by příjmové limity i ostatní podmínky, stává se opět oprávněnou cílovou skupinou.

Starobní důchodci a příjemci invalidního důchodu pro invaliditu 2. a 3. stupně jsou z opakovaných testů příjmů osvobozeni. Osoby v invalidním důchodu doloží potvrzení o pobírání invalidního důchodu a jsou povinny oznámit pronajímateli jeho případné ukončení.

V dostupné vzdálenosti nebo prostřednictvím veřejné dopravy musí být nájemníkům dostupná školská zařízení (MŠ a ZŠ), zdravotní a sociální péče (praktický lékař, sociální služby), prodejna základních potravinářského i nepotravinářského zboží, zastávka veřejné dopravy v obci nebo v docházkové vzdálenosti.

Objekt nebo vchod bytového domu se samostatným číslem popisným může mít maximálně 12 bytových jednotek, aby bylo všech 12 bytů způsobilých k dotaci. V objektech se 13 a více byty se podpora bytů krátí. Pro výpočet je nutné se na nás obrátit. Většina bytových domů, které jsme v minulosti v rámci sociálního bydlení zpracovávali, neměla více jak 12 bytových jednotek.

Nájemníkům je nutné zajistit dostupnost sociálního pracovníka. A to buď prostřednictvím vlastních sociálních pracovníků města či spoluprací s registrovanou sociální službou. Nájemníci nemají povinnost službu využívat. Typicky se řeší smlouvou o spolupráci s charitou či jiným lokálním poskytovatelem sociálních služeb.

Doporučená rozloha bytů

rozloha sociálních bytů

Nájemníci musí být v souladu s cílovou skupinou ETHOS.

Žadatel, který je neziskovou organizací (NNO), musí doložit, že minimálně 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytoval sociální bydlení nebo úspěšně realizoval projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost

Modelový příklad bytového domu:

5 bytů dispozice 2+kk o velikosti 40 m2

Celková rozloha bytů = 200 m2

Uznatelné náklady na m2 = 68 000 Kč

Celkové uznatelné náklady = 200m2 * 68 000 Kč =  13 600 000 Kč

Dotace 85 %

Výše dotace = 13 600 000*0,85 = 11 560 000 Kč.

Žádost musí obsahovat

Z

Studie proveditelnosti

Z

Žádost o stavební povolení

Z

Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti

Z

Projektová dokumentace

Z

Detailně rozdělený položkový rozpočet

Z

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Výše dotace

 • Obce na území méně rozvinutých regionů 85% 85%
 • Obce v hospodářsky silných regionech 70% 70%
 • Církve a NNO na území méně rozvinutých regionů 95% 95%
 • Církve a NNO v hospodářsky silných regionech 80% 80%

%

Naše úspěšnost

PORAĎTE SE S NÁMI ZDARMA O SVÉM PROJEKTU

Zeptejte se pomocí emailu na možnosti čerpání dotací.

Dohodněte si s námi schůzku. Rádi se u Vás zastavíme.

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!