Fotovoltaika pro firmy | Dotace na FVE pro vlastní spotřebu z RES+

17. ledna 2024 | Soukromý sektor

V březnu 2024 bude v rámci výzvy RES+ Modernizačního fondu zahájen příjem žádostí o dotaci na podporu instalace FVE – fotovoltaických elektráren pro vlastní spotřebu v budovách firem a podniků.

Dotace je poskytována ve výši 50 %.

Oprávněnými žadateli jsou stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

O dotaci je možné žádat od 1.3.2024 do 31.10.2024.

Na co je dotace poskytována?

Dotace je poskytována na budování FVE následovně:

  • Instalace FVE od 50 kWp do výkonu 5 MWp s jedním předávacím místem do distribuční soustavy;
  • Baterie pro akumulaci vyrobené energie;
  • Projektová příprava (energetický posudek, projektová dokumentace, zadávací dokumentace);
  • Technický dozor;
  • Autorský dozor;
  • BOZP.

zásadní podmínky

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem od 50 kWp do 5 MWp (včetně) s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podpořené projekty musí být realizovány (ukončení projektu) nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí.

Smlouva o připojení FVE do DS/PS musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5% celkové roční výroby této výrobny.

Rezervovaný výkon (Rv), uvedený ve smlouvě o připojení výrobny do DS/PS činí maximálně 30 % instalovaného výkonu (Pinst) výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu do 1 MWp (včetně) a maximálně 20 % instalovaného výkonu (Pinst) výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu nad 1 MWp.

Případná podpora na ukládání elektrické energie do baterií nebo její transformace na vodík je možná pouze, pokud je podpora poskytována na kombinované projekty FVE a ukládání (za měřidlem). Prvek pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie z přímo připojené FVE.

FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (ZPF) tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) I. a II. (omezení se netýká projektů plovoucích FVE a agrovoltaických výroben dle definice v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a souvisejících předpisech ve znění platném k datu podání žádosti) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa. Podmínka musí být splněna a ověřitelná v katastru nemovitostí již při podání žádosti o podporu a nelze splnit tzv. dočasným vyjmutím ze ZPF.

Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace projektu fyzickou osobou oprávněnou

– Osoba znalá dle §19, odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti provozem vyhrazených technických zařízení

– Osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a to výhradně v některém níže uvedeném oboru

(IT00, TT00) Technologická zařízení staveb,

(IE02, TE03) Technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení.

 

Žádost musí obsahovat

Z

Odborný posudek – technické a energetické parametry

Z

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení

Z

Stavební povolení

Z

Vyhodnocení podniku v obtížích

Výše dotace

  • Firmy 50% 50%

%

Naše úspěšnost

PORAĎTE SE S NÁMI ZDARMA O SVÉM PROJEKTU

Zeptejte se pomocí emailu na možnosti čerpání dotací.

Dohodněte si s námi schůzku. Rádi se u Vás zastavíme.

Pravidelný přehled dotací do emailu

Pravidelný přehled dotací do emailu

Zanechte nám na sebe kontakt. Budeme Vás v dostatečném předstihu informovat o dotačních výzvách vhodných pro Vaši organizaci.

 Příležitost získat dotaci Vám už neproklouzne mezi prsty.

You have Successfully Subscribed!